Persondatapolitik

JMV Cables A/S - Sidst opdateret december 2020

JMV Cables A/S er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer som behandles.

I denne persondatabeskyttelsespolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt, lovlig, ansvarlig og gennemsigtig behandling af personoplysninger højt.

Vi optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Behandlingsaktiviteter
Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration
Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

Kundesamarbejder
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på kundens ejere og kontaktpersoner. Derudover registrerer vi i mindre omfang supplerende personlige oplysninger om kontaktpersonerne hos vores kunder med det formål at kunne servicere dem bedst muligt. Registrering er sådanne oplysninger sker kun, når det skønnes nødvendigt af hensyn til dette formål og den registrerede kan til enhver tid kræve indsigt i, hvad der registreret om den pågældende og kræve det slettes, hvis det ikke er nødvendigt af hensyn til andre formål.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv. Udveksling sker som udgangspunkt via ukrypteret mail, medmindre de konkrete forhold, herunder oplysningernes karakter gør kryptering påkrævet.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder, jf. GDPR Art. 6, stk.1, litra b eller f.

Grundlaget for behandling af persondata kan også være en retlig pligt, der fx følger af skattekontrolloven, bogføringsloven eller kreditaftaleloven (eksemplerne er ikke udtømmende).

Oplysninger registreres og behandles kun i det omfang det er nødvendigt for at varetage de ovennævnte formål (opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, retlige forpligtelser eller øvrige legitime interesser.

Leverandører
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger relevante kontaktpersoner.  Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Markedsføringsaktiviteter
Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af salgsmateriale og anvendelse af cookies på vores hjemmeside.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?
De personoplysninger vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom fra registre eller fra offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger
Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed
Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning
De personoplysninger vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder
De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter

  • retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af personoplysninger
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling, samt
  • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage
Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vores kontaktoplysninger:
JMV Cables A/S
Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
CVR. nr.: 26437121

Vi har ikke udpeget nogen databeskyttelsesrådgiver (DPO), jf. GDPR Art. 37, men vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Frank Verdich
Telefon 46761414

E-mail: fv@jmvcables.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. 

Opdatering af vores persondatapolitik
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

Denne politik er version nr. 1, og er gældende fra den 25. maj 2018.