Salgs- og leveringsbetingelser

JMV Cables A/S - Sidst opdateret december 2020

§ 1. Generelle betingelser

Stk. 1. Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg og levering af JMV Cables A/S’ produkter, i det omfang de ikke fraviges ved særskilt skriftlig aftale mellem JMV Cables A/S (i det følgende kaldet JMV) og aftalens anden part (i det følgende kaldet Kunden).

Stk. 2. Det anses ikke for en fravigelse af betingelserne, såfremt Kunden ensidigt tager forbehold eller på anden vis anfører særlige vilkår i sin ordrespecifikation. Sådanne vilkår er kun gyldige ved JMV’s skriftlige accept heraf.

Stk. 3. Købeloven finder anvendelse medmindre andet særskilt aftales, jf. herved § 9.

§ 2. Tilbud og ordrer

Stk. 1. Skriftlige tilbud er bindende i det antal dage, der er angivet i tilbuddet og er gældende fra tilbuddets dato.

Stk. 2. Aftaler er bindende og leveringstider beregnes fra datoen på den endelige ordrebekræftelse. Ændring heraf kan alene ske, såfremt Kunden skriftligt fremsætter anmodning herom og JMV skriftligt accepterer anmodningen.

Stk. 3. Specialfremstillede varer og standardvarer i afmålte længder tages ikke retur. Øvrige standardvarer tages ikke retur, medmindre andet er aftalt skriftligt.

§ 3. Angivelser og Teknisk dokumentation

Stk. 1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser samt tekniske og andre data i JMV’s markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, brochurer, prislister, annoncer, billedmateriale o. lign., er alene vejledende.

Stk. 2. Enhver sådan oplysning er kun bindende, såfremt de specifikt angives i den endelige ordrebekræftelse.

Stk. 3. Al teknisk dokumentation, der overlades Kunden iht. endelig ordrebekræftelse, forbliver JMV’s ejendom, medmindre andet aftales skriftligt.

Stk. 4. Teknisk dokumentation må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra JMV anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen, Kunden forpligter sig til ikke at kopiere, reproducere, overgive eller på anden vis bringe sådan dokumentation til tredjemands kundskab, medmindre oplysningerne efter deres natur skal bringes til tredjemands kundskab.

§ 4. Tromler

Stk. 1. Tromler er ikke indeholdt hverken i vejledende eller endelig ordrebekræftet pris. Tromler faktureres særskilt til Kunden, som ved tilbagelevering af tromlerne i ubeskadiget stand inden for 3 mdr. fra modtagelse får krediteret et beløb svarende til fakturabeløbet. Ved forudgående skriftlig aftale kan nævnte tidsfrist forlænges.

§ 5. Pris, fakturering og betaling

Stk. 1. Prisen fremgår af JMV’s ordrebekræftelse og er angivet i DKK Kroner, med mindre andet fremgår. Alle priser angives eksl. dansk moms og andre offentlige afgifter.

Stk. 2. Faktura fra JMV fremsendes som anført i JMV’s endelige ordrebekræftelse.

Stk. 3. Betaling skal ske iht. Betalingsbestemmelserne på fakturaen eller iht. anden skriftlig aftale.

Stk. 4. Betales fakturabeløbet ikke rettidigt, beregnes morarenter fra forfaldsdato med 2 % pr påbegyndt måned. JMV er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyrer og inkassoomkostninger.

Stk. 5. Hvis forfaldne beløb ved successiv levering eller betaling ikke betales rettidigt, forfalder restkøbesummen for alle leverede varer til omgående betaling. JMV er i disse tilfælde berettiget til uden varsel efter eget valg at stoppe for yderligere leverancer, uanset om disse er kontraktligt fastsatte eller hæve aftalen med Kunden som helhed.

§ 6. Ejendomsforbehold

Stk. 1. Leverede varer inklusiv alt disse hørende forbliver JMV’s ejendom indtil købesummen er betalt fuldt ud, Betaling anses først for sket, når Kunden ikke længere har mulighed for, at tilbageføre betalingen.

§ 7. Sikkerhedsstillelse

Stk. 1. JMV kan til enhver tid forlange, at Kunden straks stiller betryggende sikkerhed for ethvert tilgodehavende, herunder renter, som JMV måtte have på Kunden.

§ 8. Forsinkelse og levering

Stk. 1. Levering anses for sket, når Kunden overtager risikoen for varen.

Stk. 2. Bliver JMV af den opfattelse, at det aftalte leveringstidspunkt ikke kan overholdes, herunder ved anticiperet fordringshavermora, skal JMV uden ugrundet ophold give Kunden meddelelse herom.

Stk. 3. JMV påtager sig intet ansvar for Kundens direkte eller indirekte tab i anledning af forsinkelse, medmindre forsinkelsen skyldes JMV eller dennes ansattes grove uagtsomhed. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab og tabt avance. Erstatning kan aldrig overstige fakturaprisen på de leverede varer. JMV kan aldrig pålægges erstatningsansvar som følge af forsinkelse fra en eventuel underleverandør.

§ 9. Mangler og ansvar

Stk. 1. Kunden er pligtig at undersøge de leverede varer straks ved modtagelse af varen, og reklamere efter stk. 2. Reklamerer Kunden ikke over en konstateret mangel, mistes retten til senere at gøre sådanne mangler gældende overfor JMV.

Stk. 2. For skjulte fejl og mangler gælder en reklamationsfrist på 1 år fra varens modtagelse.

Stk. 3. Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes skriftligt, dog senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. JMV kan afkræve Kunden dokumentation herfor.

Stk. 4. Ved reklamation er JMV berettiget til, efter eget valg, at foretage afhjælpning i form af udbedring eller omlevering. Returnering af varer kan kun ske iht. JMV’s forudgående skriftlige accept heraf.

Stk. 5. JMV’s forpligtelser efter stk. 3 omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at varen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med JMV’s eventuelle forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb uden JMV’s forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære klimatiske påvirkninger o. lign. Tilsvarende kan JMV ingensinde gøres ansvarlig for skader, der opstår som følge af Kundens konstruktionsændringer eller tilvirkninger af leverede varer.

Stk. 6. I intet tilfælde er JMV ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. SMV er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse.

Stk. 7. JMV kan ikke pålægges at erstatte hverken direkte eller indirekte tab forårsaget af mangler ved varen, medmindre der foreligger grov uagtsomhed hos JMV eller dennes ansatte. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab og tabt avance. Erstatning kan aldrig overstige fakturaprisen på de leverede varer. JMV kan aldrig pålægges erstatningsansvar som følge af JMV’s eventuelle underleverandører.

§ 10. Produktansvar

Stk. 1. JMV’s produktansvar kan aldrig overstige dækningsbeløbet i JMV’s professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade.

Stk. 2. Køber skal holde JMV skadesløs i den udstrækning, JMV pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som JMV efter dette punkts tredje afsnit er ansvarlig over for køberen.

Stk. 3. JMV er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar, medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejle eller forsømmelse begået af JMV.

Stk. 4. I intet tilfælde er JMV ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab.

Stk. 5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Stk. 6. JMV og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøgte ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og JMV skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punkt 15.

§ 11. Force Majeure

Stk. 1. Parterne er uden ansvar for manglende opfyldelse i henhold til de indgåede aftaler som følge af force majeure-begivenheder, der forhindrer opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld såsom, men ikke begrænset til: Arbejdskonflikt, strejker, lockout, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder samt enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over.

Stk. 2. Den part, der vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden ugrundet ophold skriftlig give meddelelse til den anden part om begivenhedens opståen. Såfremt aftalen ønskes ophævet skal der gøres særskilt opmærksom herpå. Såfremt aftalen ønskes opretholdt, skal den part, der rammes af et forhold som nævnt i stk. 1 uden ugrundet ophold give den anden part meddelelse om begivenhedens ophør, når dette sket.

§ 12, Lovvalg og værneting

Stk. 1. Alle tvistigheder i forbindelse med aftaler eller kontrakter er undergivet dansk ret, og afgøres ved JMV’s til enhver tid værende erhvervsværneting

Persondatapolitik

JMV Cables A/S er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer som behandles.

Under Persondatapolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.